بر خلاف عمل کرد میکسرها ، وظیفه غربال ها جدا کردن مواد از یکدیگر است و بر این اساس غربال ها در صنایع گوناگون به نحوه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به گستردگی مواد و کاربردها، غربال ها را می توان به صورت های متنوعی طراحی کرد.

که طبق سفارش مشتری، با توجه به نوع مواد، نحوه کاربرد و ظرفیت مورد نیاز طراحی و ساخته می شوند.