مخازن حمل درانواع یک جداره و دو جداره

مخازن یک جداره جهت حمل مایعات بدون نیاز به ثابت بودن دمای داخل تانک می باشد. و دو جداره جهت حمل مایعاتی که نیاز به ثابت بودن دمای داخلی تانک می باشد.

مشخصات فنی

نوع ورق مصرفی از ورق استیـنـلس استیــل ۳۰۴ و ۳۱۶ مــی باشد کـه از ورق ۳۰۴ جهت حمل مایعات خوراکـــی مانند شیـر ، خامه ، روغنهای خوراکی ، گلوکز و از ورق ۳۱۶ جهت حمــل مایعـــات خاصــی چون اسیــدها و مـــواد شیمیــائی دیگر استفاده می گردد .

ظرفیت

مخازن حمل دو جداره تا۲۷۰۰۰ لیتر و ظرفیت مخــازن حمل یک جـداره تا ۳۰۰۰۰ لیتر و برای مواد با چگالیهای پایین تا ۴۰۰۰۰ لیتر می باشد.