ساخت انواع گرم خانه ها همانند

گرم خانه های کارخانه های عسل

گرم خانه های تولید ماست و …

که گرمایش آنها می تواند توسط هیتر برقی یا گردش آب گرم صورت پذیرد.