جهت جداسازی کره از ماست یا خامه ، و همچنین میکس سریع آب با ماست در تولید دوغ، استفاده می شود.

تماما از استیل نگیر بوده و در ظرفیت های گوناگون طبق سفارش مشتری طراحی و ساخته می شود.

پروانه استفاده شده در این دستگاه ها نیز از استیل نگیر بوده و موتور الکتریکی آن طبق سفارش مشتری می تواند تک یا سه فاز با قدرت متناسب با ظرفیت به کار رود.