روتاری میکسرها بیشتر جهت میکس کردن پودرهای ناهمگون مورد استفاده قرار می گیرند و بنا به نوع محصول، نوع کاربرد و ظرفیت مورد نیاز طراحی و ساخته می شوند.

که هرکدام دارای ویژگی های مخصوص به خود خواهند بود.