جهت مصارفی ماننددریافت اولیه محصول و وزن نمودن آن همچنین بالانس خطوط انتقال مواد استفاده شده و دارای ظرفیت های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر می باشد.

بالانس تانک در صورت نیاز می تواند به فلوتر مکانیکی مجهز گردد. و به صورت استوانه یا مکعب بدون زاویه ساخته می شود.