شیر به عنوان قسمتی از رژیم غذایی انسان در طول هزاران سال بوده است و به عنوان یکی از غذا های مغزی و کامل از منابع طبیعی که شامل تمام انواع و یتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای یک زندگی سالم است را دارا می باشد.

معمولترین شیرها ، شیر گاو  و گوسفند بوده ولی شیر گاومیش ، بز و شتر نیز در این محدوده قرار دارند .

هدف از انجام عملیات حرارتی و پاستوریزاسیون فرآیندی است که به شیرماندگاری زیادی می دهد.

در فرآیند حرارتی میکرو ارگانیزمها و عوامل بیماری زا در شیر از بین برده می شود تا بدون افزودن مواد افزودنی دیگر قابل اطمینان برای مصرف گردد.