کارخانه های پنیر برای دریافت شیر دارای بخش ویژه ای هستند که شیر خام ارسالی از دامداری را دریافت می دارد. اولین کاری که در دریافت شیر انجام می شود ، تعیین مقدار شیر می باشد. مقدار شیر ورودی با سیستم وزنی و یا حجمی اندازه گیری میشود.
تانکرها پس از ورود به کارخانه مستقیما به سکوی دریافت هدایت می شوند. در آنجا شیر بر اساس وزن یا حجم اندازه گیری می شود.

اندازه گیری بر اساس حجم

در این روش از جریان سنج (Flowmeter) استفاده میشود. جریان سنج ها هوای موجود در شیر را هم ، به عنوان شیر ثبت می نمایند ، به همین دلیل همیشه قابل اطمینان نمی باشند. بنابرین جلوگیری از ورود هوا به داخل شیر اهمیت بسیاری دارد. با جاگذاری یک سیستم هواگیر (deaerator) ، قبل از دستگاه جریان سنج ، دقت اندازه گیری ارتقا می یابد.

اندازه گیری بر اساس وزن

توزین شیر داخل مخزن به دو روش انجام میپذیرد:

  • با توزین کامیون پر و خالی و تفاضل دو مقدار از هم
  • با استفاده از مخزن توزین کننده
در روش اول کامیون بعد از ورود به کارخانه بر روی باسکول وزن میگردد زمانی که وزن تانکر ثبت شد شیر در کارخانه تخلیه میشود
در روش دوم ، اگر از مخزن توزین کننده استفاده شود در این حالت شیر از تانکر به داخل مخزن مخصوصی که سیستم حساس به وزن در پایه آن تعبیه شده است تخلیه میشود وقتی که تمام شیر در آن تخلیه شد وزن شیر داخل مخزن ثبت میگردد و پس از آن شیر به داخل مخازن ذخیره کارخانه هدایت میشود.