نیاز روز افزون جوامع به غذا و رشد بالای جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف کرده است. در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و به کارگیری روشهای مطلوب نگهداری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصولات و …، از جمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
علاوه بر این، رشد و توسعه جامعه و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش سبک های نوین غذایی شده، به گونه ای که نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی احساس می گردد.
تجارب چندین ساله نشان مي دهد كه توسعه صنعتي و افزايش سهم صنايع ساخت در رشد صنايع مذكور عامل اصلي دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي در کشور را بدنبال داشته است . توسعه کارخانه های صنايع غذایی و فرآوری يكي از محركهاي اصلي رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه میباشد كه صنايع مرتبط با بخش كشاورزي نظير صنايع غذايي از اهم آن قلمداد مي شود.