رشد صنایع شیمیایی، دارویی و بهداشتی در بعد از انقلاب به گونه‌اي بوده است كه اکثر نيازهاي کشور را تأمين کرده و در حال حاضر ۹۷٫۵ درصد مصرف داخل كشور را پوشش مي دهد.

در شرايط كنوني كشور ، این صنایع از موفق ترين صنايع كشور بوده و با ايجاد صنايع پائين دستي و برخورداري از فن آوري روز دنيا و بهينه سازي ماشين‌آلات مي تواند به راه خود ادامه دهد.

افرادي كه با صنعت داروسازي آشنایي دارند، بر اين باور اعتقاد يافته‌اند كه صنایع داخلی و اندیشمندان بومی به تسلط كمپاني هاي چند مليتي بر دارو و صنعت داروسازي در ايران با اجرا طرح ژنريك كه بر اساس آن دست كمپاني هاي بين المللي و سهام شركت هاي خارجي و حقوق ليسانس را از اين صنعت قطع و دارو تحت نام (جنس دارو) توليد و مورد مصرف مردم اين مرز و بوم قرار گرفته كه اين حركت بحق گامي استوار در راه رهایي و استقلال اين كشور به شمار مي آيد.